Hyppää sisältöön

Vesistöjen kuormitus ja luonnon huuhtouma

Suomen vesien tilaa heikentää laaja-alaisimmin haja- ja pistelähteistä sekä ilmaperäisestä laskeumasta aiheutuva rehevöittävien aineiden, fosforin ja typen kuormitus. Hajakuormitus edustaa fosforin osalta yli kolmea neljäsosaa ja typen osalta reilua puolta ihmisen aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta. Molempien ravinteiden suhteen ihmistoiminnan aiheuttama kuormitus ylittää selvästi luonnon huuhtouman valtakunnan tasolla. Paikallisesti pinta- ja pohjavesien tilaa heikentävät myös eri toiminnoista peräisin olevat orgaanisten aineiden sekä metallien ja muiden epäorgaanisten aineiden päästöt. Kivennäis- ja turvemaiden käsittelyt kuten ojitukset ja maan muokkaukset aiheuttavat lisäksi mm. kiintoaineen huuhtoutumista vesiin laajoilla alueilla.

Seuraavassa taulukossa on esitetty fosfori- ja typpikuormitus eri lähteistä sekä arvio laskeumasta ja luonnon huuhtoumasta Suomessa vuonna 2018. Tiedot päivittyvät syksyisin.

Päästölähteet

Fosfori
t/a

Typpi
t/a
Fosfori
%
Typpi
%
Pistemäinen kuormitus        
Massa- ja paperiteollisuus

121

2 166

3,9

3,7

Muu teollisuus

17

1 145

0,6

1,9

Yhdyskunnat

120

9 583

3,9

16,2

Kalankasvatus

62

605

2,0

1,0

Turkistarhaus

45

430

1,5

0,7

Turvetuotanto

10

289

0,3

0,5

Pistemäinen kuormitus yhteensä

375

14 219

12,2

24,0

Hajakuormitus        
Maatalous

1 800

30 200

58,3

50,9

Haja-asutus

400

2 750

13,0

4,6

Metsätalous

231

3 253

7,5

5,5

Hajakuormitus yhteensä

2 431

36 203

78,8

61,0

Laskeuma

280

8 900

9,1

15,0

Kuormitus yhteensä

3 086

59 322

 

Luonnon huuhtouma

1 600

41 500

   
Teollisuus, kalankasvatus  ja yhdyskunnat  v. 2018.
Tiedot perustuvat VAHTI-tietojärjestelmän tietoihin 14.8.2019.
Muut päästölähteet ja luonnon huuhtouma SYKEn laskema arvio.

Fosforipäästölähteet

Fosforipäästölähteet

Typpipäästölähteet

Typpipäästölähteet
Julkaistu 30.8.2013 klo 10.52, päivitetty 10.9.2019 klo 12.36