Hyppää sisältöön

Tulvakarttoja

Ajankohtaista

Tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat merkittäviltä tulvariskialueilta. Lisäksi saatavilla on tulvavaarakartat noin 100 muulta alueelta, koko Suomen rannikolta sekä patojen vahingonvaara-alueita.

Karttojen tulkinta ei ole suoraviivaista – kellari voi kastua tulva-alueen ulkopuolellakin

tulvavaarakartta_ivalo_pieni.png

Ivalon tulvavaarakartta 1/1000a

Tulvavaarakarttojen perusteella nähdään, mitkä alueet ovat tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Koska kartoituksessa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella. Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäisikään rakennukselle saakka.

Toistuvuusaika – isoja tulvia esiintyy harvoin, pieniä usein

Tulvavaarakarttoja laaditaan erisuuruisille tulville. Mitä suurempi tulva on kyseessä, sitä harvinaisempi se myös on. Tulvan toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituutta, joka keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suuruinen tai sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Esim. kerran 100 vuodessa toistuva (1/100a tai 1/100v) vedenkorkeus merkitään HW 1/100 ja virtaama HQ 1/100. Vuotuinen todennäköisyys tämän suuruisen tulvan esiintymiselle on 1 %. Katso lisää: Tulvien esiintyminen.

Palvelussa meritulvat ja vesistötulvat sekä nyt myös muita tulvatyyppejä

Tulvavaarakarttoja on laadittu lähinnä vesistötulville (joesta tai järvestä nousevat tulvat) avovesitilanteessa (jäitä ei huomioitu) sekä meritulville. Muita tulvakarttoja, muun muassa jää- ja hyydepadoista aiheutuvien tulvien tulvakarttoja sekä tulvakartat, joissa on huomioitu samanaikaiset vesistö- ja meritulvat, löytyy joiltain alueilta. Palvelun kautta löytyvät lisäksi myös osan patojen vahingonvaaraselvityksien yhteydessä määritetyistä tulvavaara-alueista. Tulvakarttoja voidaan laatia lisäksi sade- ja sulamisvesistä aiheutuvista hulevesitulvista, sekä myös ilmastonmuutoksen vaikutus voidaan ottaa kartoissa huomioon.

Tulvariskikartat näyttävät asutuksen, tiestön ja erityiskohteet

Tulvariskikartoilla esitetään tulvan peittävyyden ja syvyyden lisäksi mm. tulvavaara-alueen asukkaiden määrä, tulvan alle jäävä tiestö sekä erilaiset tulvasta mahdollisesti kärsivät erityiskohteet, kuten vaikeasti evakuoitavat rakennukset, infrastruktuuri, ympäristöä pilaavat toiminnot, suojelualueet ja kulttuuriperintö. Näiden riskikohteiden päivitys on jatkuvaa.

Jos huomaat aineistossa virheitä, voit jättää palautetta tulvakarttapalvelun Palaute-linkin kautta. Osa riskikohteista (esim. vedenottamot) sekä ominaisuustiedot on tarkasteltavissa vain rajatumman käyttöoikeuden palvelusta. Riskikohteet ovat toistaiseksi saatavilla lähinnä vain merkittäviltä tulvariskialueilta, joista palvelussa on myös esitetty rajaukset. Rajaukset on tehty tulvakartoitustarpeen perusteella.

Aineistot avoimena tietona ja vesistöennusteissa

Tulvakartat ovat saatavilla vapaasti käytettäväksi myös ympäristöhallinnon Avoin tieto -palvelusta paikkatietoaineistona ja -rajapintana. Lisäksi tulvakarttoja on esitetty vesistöennustekuvien yhteydessä.

Lisätietoja

Yli-insinööri Mikko Huokuna ja kehitysinsinööri Mikko Sane, Suomen ympäristökeskus SYKE, palvelu@ymparisto.fi [palvelu=tulvakartoitus]

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Julkaistu 1.4.2014 klo 11.19, päivitetty 13.3.2020 klo 14.33