Gå till innehållet

Finansiering och understöd

Aktuellt

Ny skjuts åt vattendragsrestaureringen – understöd för restaurering av vattendrag (ym.fi)

Programmet för effektiverat vattenskydd beviljar finansiering till projekt som förbättrar statusen i vattendragen och vattenmiljön och bidrar till ökat samarbete mellan dem som restaurerar vattendrag. Ansökningstiden är den 15.10.– 0.11.2020.

Projektbidrag för miljöfostran kan sökas till slutet av november (ely-keskus.fi)

Under 15.10–30.11.2020 kan man söka bidrag från NTM-centralen till projektbaserad verksamhet vars syfte är att lösa miljöutmaningar. Bidragen är avsedda för regionalt eller nationellt betydelsefulla försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöfostran och -upplysning. Bidragen kan sökas av olika slags aktörer med undantag av privatpersoner och statens ämbetsverk.

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan (ely-keskus.fi)

Ovatko haitalliset vieraslajit vallanneet kiinteistösi? Tarvitaanko lähiympäristössäsi vieraslajien torjuntaa? Onko sinulla mielessä vieraslajihanke, mutta kumppanit ja rahoitus uupuvat? Avustusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta. Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Miljöministeriet beviljar statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd för investeringar och projekt som hänför sig till insamling, transport och lagring av oljeavfall samt för kommunikationskampanjer som hänför sig till insamling av oljeavfall. Ansökningstiden är den 8.10.–9.11.2020.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter (ym.fi)

Ansökningar om ersättning för skador som år 2020 orsakats av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen ska lämnas in senast den 31 december 2020.

Nationell finansiering

Miljöministeriet och  närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd som är underställda prövning.

ARA anvisar fullmakter för räntestödslån och anslagen för nyproduktion, ombyggnad och anskaffning. Understöd för reparation, energi och undanröjande av sanitära olägenheter samt investeringsstöd för att förbättra boendeförhållandena för grupper med särskilda behov. Understöd beviljas också för att bygga infrastruktur på nya bostadsområden. Även hyres- och bostadsrättshus som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan få understöd.

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde samt inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde.

EU-finansiering

Miljöministeriet koordinerar vissa stöd som beviljas av EU. LIFE+ är den Europeiska unionens finansieringsinstrument för miljöprojekt. Det stöder naturvårds- och miljöprojekt som bidrar till att utveckla gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftning.

Målet för Europeiska unionens strukturpolitik är att reducera ekonomiska och sociala skillnader mellan olika regioner. EU förverkligar region- och strukturpolitik med hjälp av strukturfonder. Med strukturfondernas program finansieras också miljöprojekt. Miljöförvaltningen finansierar projekt som har anknytning till bl.a. vård, förbättring och skydd av så väl strukturerad som naturlig miljö, samt vattenvård och vattendragsförvaltning.

Publicerad 13.8.2020 kl. 11.01, uppdaterad 13.8.2020 kl. 11.01