Programmet för hållbara städer beviljar finansiering till försök som främjar trivsamma och sunda grönmiljöer

Pressmeddelande 31-03-2020 kl. 22.13

Inom programmet för hållbara städer beviljas finansiering till försök som syftar till att skapa trivsamma och sunda grönmiljöer. Finansiering kan sökas fram till den 15 april. Det totala beloppet understöd som delas ut uppgår till 300 000 euro.

Finansiering kan sökas för projekt där man testar och utvecklar nya lösningar för att kombinera grön miljö, hälsa och välfärd. Projektet kan gälla till exempel grönstrukturer som stöder invånarnas hälsa, utnyttjande av grönmiljön i social-, hälso-, utbildnings- eller kultursektorns tjänster eller lokala lösningar för att utveckla grönmiljön så att den ökar trivseln.

Finansiering beviljas till projekt som syftar till att testa nya lösningar eller tillämpa befintliga lösningar inom ett nytt område. Lösningarna kan vara lokala, regionala eller nationella. För att projektet ska få finansiering måste lösningen som testas vara skalbar och kunna tillämpas även på andra orter.

Finansiering kan sökas av alla aktörer med FO-nummer, med undantag av dem som omfattas av statens bokföringsenheter. I projektet ska alltid också delta en stad eller en kommun.

Finansiering kan beviljas högst till 60 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt, dock högst 50 000 euro. Finansieringen beviljas beroende på verksamhetens art som statsunderstöd för icke-ekonomisk verksamhet eller i form av de minimis-stöd. Finansieringen beviljas av miljöministeriet.

Utöver det finansiella understödet erbjuder programmet för hållbara städer försöksprojekten möjlighet till nätverkande, bistånd i frågor som gäller genomförandet och verkningsfullheten av försöket, stöd för informerandet om resultaten samt synlighet i programmets kommunikationskanaler.

Programmet för hållbara städer

Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, påskyndar städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling i samarbete med ministerier, kommuner och andra aktörer. Arbetet är bland annat inriktat på att behandla städernas gemensamma hållbarhetsutmaningar, ta fram nya lösningar genom praktiska försök och utvecklingsprojekt samt främja spridning och bredare tillämpning av god praxis.

Huvudteman för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och socialt hållbara städer, och man söker framför allt nya lösningar på frågor tangerar alla dessa teman.

Ytterligare information:

Virve Hokkanen, programchef, miljöministeriet, programmet för hållbara städer, tfn 0295 250 034, fornamn.efternamn@ym.fi

Jenni Hepo-oja, planerare, miljöministeriet, programmet för hållbara städer, tfn 02952 50391, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: