Gå till innehållet

Avgifter för handläggning av undantagstillstånd

Undantagstillstånden är avgiftsbelagda, och avgifterna baserar sig på de handläggningsavgifter som bestäms i en förordning av statsrådet (1372/2018) och som årligen ses över.

Undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria. För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften som motsvarar den arbetsinsats som gjorts. Avgiften för bifallsbeslut och avslagsbeslut är lika stor.

ÅTGÄRD

AVGIFT €

Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram

285

Undantag från förbudet att förändra en enligt naturvårdslagen skyddad naturtyp

285

Undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art

285

Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter

  • Tillstånd till innehav av ett dött fridlyst djur
  • Tillstånd till innehav av ett levande fridlyst djur
  • Tillstånd till att skada, störa, fånga eller döda fridlysta arter
  • Tillstånd till transport av fridlysta arter

150

Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter

120

Annat tillstånd enligt naturvårdslagen, t.ex.

  • Tillstånd för undantag från fridlysningsbestämmelser som gäller naturskyddsområden
  • Tillstånd att avvika från förbudet att förstöra och försämra platser där arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a) förökar sig och rastar
  • Förstöring eller försämring av förekomstplatser som är av betydelse för de arter som nämns i habitatdirektivets bilaga II

120

Terrängsynsavgift i anslutning till beslut enligt naturvårdslagen för syn enligt 38 § och inspektion enligt 39 § i förvaltningslagen, när synen och inspektionen hänför sig till en avgiftsbelagd prestation enligt naturvårdslagen och med stöd av denna avgiftsförordning

150

Publicerad 21.7.2020 kl. 14.46, uppdaterad 21.7.2020 kl. 14.45
Utgivare: