Understöd för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn kan sökas fr.o.m. den 31 juli 2020

Nyhet 10-07-2020 kl. 13.21

Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10–16.11.2020.

En av prioriteringarna i programmet för träbyggande är att främja användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. De senaste åren har användningen av trä i offentligt byggande börjat öka kraftigt, i synnerhet när det gäller byggnader inom undervisnings- och vårdbranschen. I kommunerna har man insett att träbyggande är ett viktigt sätt att uppnå de uppställda målen för klimatneutralitet.

Understödet är avsett att stödja en snabb utveckling av träbyggandet i kommunerna och öka beredskapen att genomföra träbyggnadsprojekt.

Urvalskriterier

Projekten kan resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet. För att projektet ska gå vidare i urvalet ska det sträva efter bestående förändringar i kommunernas verksamhet när det gäller att främja användningen av trä. Projektet ska också ha potential för större genomslagskraft eller en systemisk förändring.

Utvecklingsmålet för projektet kan till exempel vara

  • att utarbeta och/eller genomföra en strategi för träbyggande
  • att se över planläggningen, tillståndsprocesserna och byggnadstillsynen när det gäller träbyggande samt att genomföra utredningar om dem
  • att utveckla kompetensen i organisationen när det gäller träbyggande, till exempel beträffande upphandling, koldioxidsnålt byggande och miljöfrågor
  • att ordna projekteringstävlingar som stöder användningen av trä i byggandet
  • att bedriva samarbete med den offentliga förvaltningen, byggbranschen samt aktörer som representerar forskning och utveckling för att identifiera lokala utmaningar och möjligheter att öka användningen av trä
  • att utveckla det nationella och internationella samarbetet för att öka användningen av trä
  • att genomföra eller bereda andra projekt som främjar kommunernas användning av trä i byggandet

Miljöministeriets andel kan utgöra högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader. I denna ansökningsomgång delas det ut sammanlagt högst 700 000 euro. Understödet beviljas som statsunderstöd för icke-ekonomisk verksamhet. Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskap, ett landskapsförbund, ett kommunalt affärsverk eller ett konsortium som dessa bildar.

En utlysning, anvisningar för sökande och en länk till den elektroniska ansökningsblanketten publiceras på miljöministeriets webbplats senast den 31 juli 2020.

Mer information:

Petri Heino, programchef, miljöministeriet, tfn 0295 250 203, petri.heino@ym.fi

Jemina Suikki, planerare, miljöministeriet, tfn 0295 250 345, jemina.suikki@ym.fi


Utgivare: