Gå till innehållet

Presentation av projektet

Gipsspridning

Upphandlingen av gipsanskaffning och logistik pågår till 30.3.2020 kl. 12:00. Därefter fattas ett beslut om avtalsleverantör utifrån de anbud som inkommit. Odlarna kontaktas under våren per brev och e-post, som innehåller närmare information om gipsspridning.

Utredningar

Inom projektet görs behövliga undersökningar före omfattande spridningsverksamhet. Saker som ska utredas är åtminstone:

Förändringar i vattnets sulfathalt på avrinningsområden av olika storlekar, vilket gör det lättare att bedöma eventuella konsekvenser för tjockskalig målarmussla.

Urlakning av näringsämnen vid vinterspridning av gips och konsekvenser för vattendrag (LUKE Jockis).

Konsekvenser av vårspridning av gips på förebyggande av rotbrand hos sockerbeta på våren (Forskningscentralen för sockerbeta, Pemar)

Konsekvensuppföljning

I projektet utarbetas ett program för konsekvensuppföljning, som används för att följa upp vattenkvaliteten och som ger information om gipsbehandlingens effekter.

 

Gips lastas för spridning på åkern.
Gips lastas för spridning på åkern. © Mikko Jaakkola

Hur verkar gips?

Gips har länge varit ett känt ämne även för jordförbättringsändamål. Gips är kalciumsulfat till vilket två kristallvatten är bundna; den kemiska formeln är CaSO4∙2H2O. Gipset börjar verka genast när det lösts upp i marken. Vattnet i marken gör att det löses upp i kalcium- och sulfatjoner.

Den ökade jonstyrkan (”salthalten”) pressar det elektriska dubbelskiktet som omger jordpartiklarna så att det blir tunnare. Jordpartiklarna kommer närmare varandra och bildar större mikrokorn. Kalcium bildar även broar mellan jordpartiklarna. Den förbättrade kornstrukturen i jorden minskar erosionen betydligt.

Dessutom kan fosforn fästa sig starkare på jordpartiklarnas yta. På detta sätt minskar fosforurlakningen i markvattnet. Fosforn finns dock fortfarande kvar och kan utnyttjas av växterna som tidigare.

Den ökade jonstyrkan som gipset åstadkommer i jorden minskar också urlakningen av upplöst organiskt kol. I och med den minskade erosionen kommer också mindre kol som bundit sig till jordmaterialet ut i vattendragen.

Enligt fälttester påverkar gipset inte skördemängden eller skördekvaliteten, med undantag för den tillfälligt minskade selenhalten.

Som en följd av detta gör gipsbehandlingen vattendragen klarare och minskar övergödningen i vattendragen märkbart.

 

Publicerad 8.4.2020 kl. 13.36, uppdaterad 20.4.2020 kl. 13.46