Gå till innehållet

Havsvård

Alkutalven_merisavua_556
© Bild: Esa Partanen, miljöförvaltningens bildbank

Målet för havsvården är en god miljöstatus i en marina miljön

Miljöministeriet utarbetar tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och kommunikationsministeriet en havsförvaltningsplan som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Flera statliga forskningsinstitut och ämbetsverk deltar aktivt i arbetet. Havsförvaltningsplanen utgör en sådan marin strategi som ska utarbetas enligt EU:s ramdirektiv om en marin strategi.

Havsförvaltningsplanen består av tre delar, som uppdateras med sex års mellanrum:

  • Del I: Bedömning av havets nuvarande tillstånd, definitioner av god status, allmänna miljömål och indikatorer (2018)
  • Del II: Övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan (2014, uppdaterat 2020)
  • Del III: Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021 (2015, ses över 2021)

Havsförvaltningsplanen ska godkännas av statsrådet. 

Merenhoitosykli_svenska
Havsförvaltningsplanens huvudsektioner. Bearbetad från originalbilden, som kan hittas i publikationen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018".

Den senaste rapporten av havsmiljöns tillstånd  publicerades år 2018, havsförvaltningsplanens övervakningsprogram uppdaterades 2020 och åtgärdsprogrammet uppdateras 2021. När alla delar har gjorts, tar statsrådet under 2021 fatta ett principbeslut om den reviderade havsförvaltningsplanen.

Havsvården är nära kopplad till vattenvården, som är inriktad på kustvatten, sjöar, åar, älvar och grundvatten.

Målen för och kunskapen om havsmiljöns tillstånd styr havsvården

Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 beskriver havsmiljöns tillstånd 2011–2016. Den innehåller dessutom en bedömning av belastningen på havet och reviderade definitioner av god status i havsmiljön samt allmänna mål och tillhörande indikatorer.

Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 och det bakgrundsmaterial som använts vid revideringen av havsförvaltningsplanens första del samt kommentarer från samrådet och tillhörande svar:

Östersjöstaterna och Europeiska kommissionen samarbetar kring havsvården inom Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM). HELCOM gav 2018 ut en bedömningsrapport om Östersjöns tillstånd: State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011–2016 . Det är Östersjöstaternas andra gemensamma övergripande bedömning av Östersjöns tillstånd och belastningen på havsmiljön. EU-länderna kring Östersjön utnyttjar informationen i rapporten inom havsvården. Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 bygger i hög grad på HELCOM-bedömningen av miljöstatusen, men tillhandahåller också mer detaljerad information om Finlands havsområden.

Övervakningsprogrammet ger information om havsmiljöns tillstånd och belastningen på den

Övervakningsprogrammet för havsförvaltningsplanen genomförs åren 2020–2026.

Övervakningsprogrammet består av 13 program, som innehåller sammanlagt 44 delprogram. Inom delprogrammen samlas det information om arter, naturtyper, havsvattnets egenskaper och den belastning som den marina miljön är utsatt för. För varje delprogram har det utsetts ansvarsmyndigheter. Övervakningsprogrammet uppdaterades år 2020.

En generell beskrivning av övervakningsprogrammet hittas här. En detaljerad beskrivning av uppföljningen och övervakningsprogrammet finns i den handbok som getts ut om övervakningen inom havsvården i Finland.

Havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram

I åtgärdsprogrammet presenteras befintliga och nya åtgärder som bör vidtas inom olika sektorer för att en god miljöstatus i den marina miljön ska kunna uppnås och upprätthållas. Programmet verkställs under 2016–2022.

Genomförandet av åtgärdsprogrammet följs upp och programmet uppdateras 2021.

Material från den föregående havsplaneringsomgången

2012 års rapport om havsmiljöns tillstånd

Publicerad 5.1.2018 kl. 13.45, uppdaterad 7.1.2021 kl. 11.28
Utgivare: