Gå till innehållet

Avfall och avfallshantering

Målet med avfallspolitiken är att främja ett hållbart utnyttjande av naturtillgångarna samt att säkerställa att avfallet inte förorsakar olägenheter för hälsa och miljö. Finlands och EU:s avfallspolitik grundar sig på följande principer:

  • Undvikande: Uppkomsten av avfall och avfallets skadlighet minskas och undviks i möjligaste mån.
  • Förstöraren betalar: Den som producerar avfallet står för alla kostnader för avfallshanteringen.
  • Producentansvar: Beträffande vissa produkter är det produktens tillverkare eller importör som svarar för avfallshanteringen, i stället för den som producerar avfallet.
  • Försiktighet: Man förutser riskerna med avfallet och avfallshanteringen.
  • Närhet: Avfallet hanteras på så kort avstånd som möjligt från den plats där avfallet uppstår.
  • Självförsörjning: Europeiska gemenskapen och varje medlemsstat är självförsörjande i fråga om avfallshantering.

De grundläggande principerna har införts i Finlands avfallslagstiftning.

Prioritetsordningen styr avfallshanteringen

Principen för avfallshanteringen bygger på den så kallade prioritetsordningen.

  • I första hand ska man försöka undvika uppkomsten av avfall.
  • Om det uppkommer avfall ska det förberedas för återanvändning.
  • Om återanvändning inte är möjligt ska avfallet i första hand återvinnas som material och i andra hand utnyttjas som energi.
  • Avfall får endast deponeras på en avstjälpningsplats det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att återvinna det.

Ytterligare information

Miljöråd Riitta Levinen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 162
Publicerad 21.8.2013 kl. 10.15, uppdaterad 1.10.2020 kl. 14.47
Utgivare: