Gå till innehållet

Havsplanering

Det ska utarbetas en havsplan för Finlands territorialvatten och ekonomiska zon före utgången av mars 2021. Syftet är att främja hållbar utveckling och tillväxt vad gäller havsområdets olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön.

Havsplanering
 
 

Planen ska omfatta följande områden: Finska viken, Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet samt norra delen av Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Dessutom utarbetar Åland en egen plan. Havsplaneringen baserar sig på direktiv 2014/89/EU om upprättandet av en ram för havsplanering. I Finland finns bestämmelser om havsplaneringen i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) .

 

Planerna är översiktliga till sin karaktär och samordnar olika användningsområden, i synnerhet sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen. Även behoven beträffande kulturarvet, gruvindustrin, blå bioteknik och marinindustrin granskas. Under arbetets gång beaktas även försvarets behov, havsområdets särdrag och växelverkan mellan land och hav.

Landskapsförbunden vid kusten bereder planerna tillsammans. Samarbetet samordnas av Egentliga Finlands förbund. På webbplatsen merialuesuunnittelu.fi kan man anmäla sig till samarbetsnätverket för havsplanering.

Miljöministeriet svarar för det allmänna utvecklandet och styrningen av havsplaneringen och för det internationella samarbetet.

Planeringsprocessen inleddes med att man fastställde en lägesbild i planeringsområdena, och efter det utarbetades framtidsscenarier för havsområdet fram till 2050. Våren 2019 ordnades det ett samråd om lägesbilderna och scenarierna. I samband med att scenariofasen avslutades hösten 2019 inleddes en visionsfas i planeringen. Under visionsfasen utarbetades en riksomfattande vision för hållbar användning av havsområdet fram till 2050 samt sektorspecifika målbilder och färdplaner fram till 2030. Under våren 2020 färdigställs utkasten till havsplanerna, och ett samråd om dessa ordnas 18.5–17.6.2020.

Tidsplan för utarbetandet av havsplanen_556px.png
Publicerad 17.11.2014 kl. 8.34, uppdaterad 8.5.2020 kl. 11.31
Utgivare: