Gå till innehållet

Bredviksfjärden

Kod FI1000004
Kommun Karleby, Kronoby
Areal 194 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Bredviken är en före detta havsvik som dämdes upp till sötvattenbassäng och avskildes från havet år 1969. I området finns en mycket omfattande strandäng, vars oskötta del snabbt håller på att förbuskas på grund av övergödningen. Den södra delen av ängen sköts genom bete. Den norra kanten formas av en sandig udde. Den dominerande växten är vass, men även sjöfräken förekommer. Vid områdets östra kant förekommer även klibbalskärr (ett av de största i Mellersta Österbotten).

Fågelbeståndet i Bredviken är mycket värdefullt. Antalet häckande fågelarter är anmärkningsvärt stort. Dessutom påträffas hundratals sjöfåglar och vadare i området i flyttnings- och ruggningstider. Häckfågelbeståndet är mångsidigt tack vare de olika biotoperna i området. Fågelbeståndet är ett av de mest representativa i Mellersta Österbotten. I området häckar bl.a. sångsvan, brun kärrhök, mindre hackspett, varfågel, vattenrall, småfläckig sumphöna, skäggmes, grönsångare, stjärtmes och gråhakedopping. I området har även sällsynta arter påträffats.

Torrläggningar har utförts i området för att öka åkerarealen och detta har påverkat fågelbeståndet. Vadarna och vissa sjöfåglar har minskat. Höjningen av vattennivån i Larsmosjön ledde till en höjning av vattennivån även i Bredviken, vilket påverkar fukthalten på strandängarna och de röjda åkrarna. Höjningen av vattennivån ökar objektets betydelse som mat- och rastplats för fåglar.

I området finns den största strandängen i Karlebyregionen. Området är en av Bottniska vikens mest betydande rastplatser för fåglar i flyttningstider och i synnerhet för sjöfåglar och svanar. Det finns även klibbalskärr i området. Övergödningen är snabb.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk. Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga utveckling enligt naturens egna processer.
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom skötselåtgärder.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Bredviken ingår i det riksomfattande programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar. Skyddet av hela området genomförs med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Boreala havsstrandängar av Östersjötyp 15
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 10
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 15
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 4
Skogbevuxen myr 0,48

Naturtyper som enligt beslutet har uteslutits

Namn  
Högörtsängar  

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

pärluggla Aegolius funereus
stjärtand Anas acuta
skedand Anas clypeata
sädgås Anser fabalis
häger Ardea cinerea
brunand Aythya ferina
vigg Aythya fuligula
järpe Bonasa bonasia
rördrom Botaurus stellaris
berguv Bubo bubo
svarttärna Chlidonias niger
brun kärrhök Circus aeruginosus
sångsvan Cygnus cygnus
spillkråka Dryocopus martius
sparvuggla Glaucidium passerinum
trana Grus grus
törnskata Lanius collurio
dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
svärta Melanitta fusca
gulärla Motacilla flava
brushane Philomachus pugnax
tretåspett Picoides tridactylus
svarthakedopping Podiceps auritus
småfläckig sumphöna Porzana porzana
fisktärna Sterna hirundo
silvertärna Sterna paradisaea
orre Tetrao tetrix
tjäder Tetrao urogallus
svartsnäppa Tringa erythropus
grönbena Tringa glareola
rödbena Tringa totanus
flygekorre Pteromys volans

 

Publicerad 1.10.2019 kl. 8.58, uppdaterad 1.10.2019 kl. 8.57

Ämne: