Gå till innehållet

Hällörsfjärden

Kod FI0800052
Kommun Kronoby
Areal 313 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Hällörsfjärden är en vikbotten vid Larsmosjöns östra kant som dämts upp till en sötvattenbassäng. Vattenområdet är mycket grunt och vegetationszonerna omfattande. Strandskogsdungarna och buskagen kantas av en enhetlig vassdominerad luftskottsvegetation. Vikens mitt är täckt av mosaikliknande, blåsävsdominerad växtlighet. Ställvis, bl.a. vid områdets södra kant, finns det i stor utsträckning starrmadkärr. De låga strandskogarna är gråalsdominerade strandlundar blandade med klibbal och björk. En del av lundarna har fått utvecklas länge i relativt naturligt tillstånd. Som en följd av detta finns det på många ställen rikligt med lövträdslågor och stubbar. Den naturliga skogssuccessionen från busk-madkärr via allundar till blandskogar som tagits över av gran syns ställvis tydligt.

Fågelbeståndet i området karaktäriseras av ett stort antal sjöfåglar. Vid sidan av ett regionalt betydelsefullt häckande bestånd vistas fortlöpande ett särskilt rikligt bestånd av antingen rastande eller ruggande fåglar i viken. Måssamhället bestående av många olika arter förtjänar också att nämnas. Bl.a. skräntärnan fiskar regelbundet i området.

Internationellt värdefull våtmark med avseende på fågelbeståndet. Längs våtmarkens stränder finns det på många ställen representativa lövträdsdominerade lundar och blandskog.

Arterna som markerats med koden D i punkt 3.3 är fågelarter av lokal betydelse. Övergödningen har påskyndat igenväxningen av den grunda vikbottnen. Detta kan förändra områdets värde som objekt för skydd av fågelbeståndet. Muddringarna och grävningen av nya diken i vikens södra del har försämrat områdets naturvärden. Restaureringsåtgärder är nödvändiga. Avverkningen av strandskogarna hotar att i betydande utsträckning försämra skyddsvärdet för de naturliga, lövträdsdominerade strandlundarna och -skogarna.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Objekt i programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar som klassificerats som internationellt värdefullt.

Fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägarna eller förvärvas av staten (strandskogarna). Verkställandet av skyddet av området hindrar inte normalt jord- eller skogsbruk i de angränsande områdena.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 26,8
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 13,8
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 14
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ  0,628

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

pärluggla Aegolius funereus
stjärtand Anas acuta
skedand Anas clypeata
årta Anas querquedula
snatterand Anas strepera
sädgås Anser fabalis
häger Ardea cinerea
roskarl Arenaria interpres
jorduggla Asio flammeus
brunand Aythya ferina
vigg Aythya fuligula
järpe Bonasa bonasia
rördrom Botaurus stellaris
mosnäppa Calidris temminckii
brun kärrhök Circus aeruginosus
sångsvan Cygnus cygnus
vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos
spillkråka Dryocopus martius
lärkfalk Falco subbuteo
tornfalk Falco tinnunculus
storlom Gavia arctica
trana Grus grus
havsörn Haliaeetus albicilla
dvärgmås Larus minutus
skrattmås Larus ridibundus
rödspov Limosa limosa
dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
svärta Melanitta fusca
salskrake Mergus albellus
gulärla Motacilla flava
fiskgjuse Pandion haliaetus
brushane Philomachus pugnax
svarthakedopping Podiceps auritus
gråhakedopping Podiceps grisegena
småfläckig sumphöna Porzana porzana
skräntärna Sterna caspia
fisktärna Sterna hirundo
silvertärna Sterna paradisaea
orre Tetrao tetrix
svartsnäppa Tringa erythropus
grönbena Tringa glareola
rödbena Tringa totanus

 

Publicerad 1.10.2019 kl. 10.30, uppdaterad 1.10.2019 kl. 10.30

Ämne: