Gå till innehållet

Isosaari översvämningslund

Kod FI1000001
Kommun Karleby
Areal 39 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Lunden vid Isosaari representerar en sällsynt översvämningslund invid en å. Den översvämningspåverkade växtligheten längs åstränderna har uppstått tack vare de årligen återkommande vårfloderna, som för med sig ett näringstillskott till ån. Största delen av området består av lövskog som karaktäriseras av långt gräs. I skogen förekommer mosaikliknande ormbunksvegetation, i synnerhet strutbräken. I området finns också en frodig grandungen, små aspdungar, en översvämningsäng och ett madområde.

De dominerande träslagen är glasbjörk, gråal, hägg och asp samt gran. Det finns rikligt med buskar. De vanligaste buskarterna är grönvide och svartvide. Andra arter är jolster, bindvide, skogsvinbär, hallon och brakved.

Den mest sällsynta arten på Isosaari är svalört. I området finns även regionalt utrotningshotade arter. Övriga krävande arter i lunden är kärrfibbla, flenört, strandveronika, iris och svart vinbär. Även mängderna liljekonvalj och mossviol är anmärkningsvärda. Tidigare har man hittat skogssäv i området, liksom även den utrotningshotade arten sjöranunkel. Lunden är endast i liten utsträckning täckt av mossa. Marklav förekommer inte alls i lunden. I området har man även hittat flera sällsynta svamparter.

I inventeringar av området har sammanlagt 40 fågelarter påträffats. De vanligaste fågelarterna är lövsångare och bofink. Det stora antalet trädgårdssångare samt det faktum att svarthätta och grönsångare är så vanliga är ett tecken på områdets frodighet. Det totala antalet par i lundområdet är exceptionellt högt jämfört med området i allmänhet.

Granblandskogen med sina gamla stora aspar vid områdets södra kant är viktig för många hålbyggande fåglar, till exempel tretåig hackspett, spillkråka och slaguggla. Området är också en möjlig boplats för flygekorre.

Området vid Isosaari översvämningslund är en matplats för älgar och djurarterna längs ån inkluderar även den utrotningshotade uttern. I området finns det även padda, ett tämligen sällsynt groddjur i Mellersta Österbotten.

Översvämningsängen i områdets norra del har tidigare slagits och är fortfarande delvis öppen. Översvämningsängen och stugan i den södra änden, som passar in bra i landskapet, är tecken på kulturpåverkan. Stugans gårdstun består av idyllisk, förvildad blomsteräng. Det stora antalet lövträd och den frodiga undervegetationen gör landskapet behagligt. Dessutom gör de ovan nämnda ängarna, grandungen, maderna och åns sidofåror landskapet varierande.

Området är till sin areal ett av de största lundskyddsområdena i Österbotten. Isosaari översvämningslund är en sällsynt översvämningslund vad gäller växtligheten. Artbeståndet är i en regional jämförelse frodigt och mångformigt. Blandskogen i grandungen, som är belägen i områdets södra del, är viktig för många hålbyggande fåglar.

3.3 Övriga viktiga arter: de nämnda växtarterna är regionalt utrotningshotade eller i övrigt sällsynta. De förändrade flödesförhållandena i Perho å har påverkat växtligheten på Isosaari. Muddringarna och regleringsåtgärderna i forsarna har minskat översvämningstopparna, vilket innebär att översvämningarna inte längre påverkar hela området. Dessutom kantas områdets södra kant av kalhyggen och plantbestånd. Även den norra stranden har avverkats. Området är erosionskänsligt på grund av det höga gräset.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • livsmiljöns kvalitet för en naturtyp eller art eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Isosaari översvämningslund ingår i det riksomfattande lundskyddsprogrammet. Söder om lundskyddsprogramområdet, öster om Perho å samt i den norra delen av området har områden som inte tidigare ingick i något skyddsprogram lagts till. Skyddet av hela objektet genomförs med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Nordliga, boreala alluviala ängar 1,02
Västlig taiga 1,28
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 15,99
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 0,34
Alluviala lövskogar med Alnus glutinosa eller Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,27
Skogbevuxen myr 3,75

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

utter Lutra lutra
flygekorre Pteromys volans
Publicerad 1.10.2019 kl. 14.36, uppdaterad 1.10.2019 kl. 14.36

Ämne: