Gå till innehållet

Kajaneskogen

Kod FI0800157
Kommun Malax
Areal 47 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Vid kanten av högmossen finns en trädklädd ris-tallmosse som ställvis har utdikats. Den boreala naturskogen består till största delen av frisk mogen barr-lövblandskog, där det ställvis finns grova aspar och björkar samt rikligt med murkna träd. I den södra delen finns det frisk och delvis lundartad grandominerad skog, där överståndarna är mycket grova aspar. I de talldominerade skogsdelarna i området har skogsbruk bedrivits i viss utsträckning. En spång går från myrens östra kant till tjärnens strand och i skogen finns några stigar.

Objekt för skydd av trädklädda kärr och boreala skogar. I de mest representativa delarna av skogen finns det rikligt med grova lövträd samt stående döda träd som lämpar sig för flygekorrar och hålbyggande fåglar.

Området hotas av skogsbruksåtgärder samt förändringar i grundvattennivån förorsakade av utdikningar. Restaureringsåtgärder behövs. I området har det byggts några stockbyggnader för rekreationsanvändning.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Ingår inte i några skyddsprogram. Skyddas med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Aktiva högmossar 11,4
Västlig taiga 22,4
Skogbevuxen myr 4,4

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans

 

Publicerad 3.10.2019 kl. 14.42, uppdaterad 3.10.2019 kl. 14.42

Ämne: