Gå till innehållet

Kåtölandet

Kod FI1000013
Kunta Karleby
Areal 435 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Som en följd av den snabba landhöjningen avskärmas de grunda havsvikarna och bildar insjöar. Området vid Kåtölandet utgör en värdefull helhet där man i ett litet område kan observera olika utvecklingsskeden från en flada som håller på att avskärmas till redan försumpade glosjöar. Eftersom myrarna på den unga landhöjningskusten ännu är i inledningsfasen av utvecklingen, är myrområdena på Kåtölandet tämligen små.

I området finns det öppna myrområden, lövsumpskogar, vassövervuxna havsvikar, skogskärr och redan avskärmade sjöar.

Dominerande arter på fattigmyrarna är tuvull, tranbär, sumpstarr, vattenklöver, dystarr och flaskstarr. Arter som bidrar till karaktären av mad är klibbal, brunrör, grönvide, kråkklöver, missne och kärrspira. I området påträffas även små klibbalslundar vars växtlighet inkluderar besksöta och kärrbräken, arter som är sällsynta i regionen. De dominerande arterna i skogskärren är gran, glasbjörk, skogsfräken, blåbär, brunrör, ekorrbär och hjortron. Vid vassväxtlighetens kanter växer österbottensstarr. Utrotningshotade arter som förekommer i området är myggblomster, kärrbräken och praktnejlika. Sjöarna i området erbjuder lämpliga livsmiljöer för sjöfåglar och artbeståndet inkluderar bl.a. storlom, svärta och flera andarter. I området vid Kåtölandet påträffas även flygekorre.

Området hotas av semesterbosättningen och planerna på att muddra farlederna på grund av landhöjningen. Området är en ytterst värdefull helhet vid landhöjningskusten. De många sjöarna som har avskärmats eller håller på att avskärmas samt de unga sankmarkerna är bra exempel på landhöjningskustens succession.

3.3 Övriga viktiga arter: Carex halophila och Carex paleacea tillhör gruppen Primula sibirica. Myggblomster och kärrsälting är regionalt utrotningshotade. Besksöta är i övrigt sällsynt. Området hotas av semesterbosättning samt anknytande vägnät. Myrarnas naturliga tillstånd försämras av utdikningar, som ställvis har en avsevärd uttorkande inverkan.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom skötselåtgärder,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Myrarna på Kåtölandet ingår i det riksomfattande programmet för myrskydd. En del av området ingår i det riksomfattande strandskyddsprogrammet som en del av Larsmo skärgård. Områden som inte ingår i programmet för myrskydd och strandskyddsprogrammet har lagts till objektet. Med hjälp av dessa områden har skyddshelheten för objektet förbättrats.

Största delen av landområdet har fredats som naturskyddsområde på privat mark och en del har förvärvats av staten. Skyddet av landområdena genomförs med stöd av naturvårdslagen och skyddet av vattenområdena genomförs med stöd av vattenlagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Kustnära laguner 85,9
Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 32,4
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 72,1
Västlig taiga 44
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 0,412
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 4,32
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 23,4
Skogbevuxen myr 12,3

Arter som utgör grund för skydd av området 

Namn

Vetenskapligt namn

pärluggla Aegolius funereus
vigg Aythya fuligula
järpe Bonasa bonasia
berguv Bubo bubo
brun kärrhök Circus aeruginosus
sångsvan Cygnus cygnus
spillkråka Dryocopus martius
storlom Gavia arctica
smålom Gavia stellata
sparvuggla Glaucidium passerinum
trana Grus grus
törnskata Lanius collurio
dvärgmås Larus minutus
svärta Melanitta fusca
tretåspett Picoides tridactylus
fisktärna Sterna hirundo
silvertärna Sterna paradisaea
grönbena Tringa glareola
flygekorre Pteromys volans

I området finns en skyddad art.

Publicerad 1.10.2019 kl. 11.09, uppdaterad 1.10.2019 kl. 11.09

Ämne: