Gå till innehållet

Lunden vid Vähäjärvi och rikkärr i Ruotsalo

Kod FI1000028
Kommun Karleby
Areal 81 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Området omfattar Vähäjärvi lund, Kaakkurinneva, Kaakkurinmäki, Iso Maajärvi, Kotolahti och Hamppujärvi. Vähäjärvi lund ligger vid den östra stranden av sjön Vähäjärvi och har tidigare varit betesområde. Växtligheten består av kalk- och kulturpåverkad frisk, lövträdsdominerad lund; björk, gråal, asp, hägg och rönn.

Tack vare kalkförekomsterna i berggrunden vid Ruotsalo är myrarna i området frodiga. Det mest representativa rikkärret i området är Kaakkurinneva. Omkring Kaakkurilampi finns det i stor utsträckning björk-rikkärr och örtrikt starr-skogskärr samt i ett litet område flark-rikkärr och brunmosstallmyr. I det område som blottades omkring sjöns norra del vid tappningen av Ison Maajärvi har det uppstått madrikkärr där det växer bl.a. myggblomster och kärrbräken.

Vid stränderna av Kotolahti finns det ung sankmark. Vid sjöns stränder förekommer frodig mad och madfattigkärr. På den frodiga maden växer bl.a. sumparv, kärrbräken, trindstarr och nordstarr.

I omgivningen vid Hamppujärvi förekommer brunmosstallmyr med gungfly, tallmyrs-rikkärr och rikkärrsartade skogskärr. I området vid Kaakkurinmäki finns det ett mångformigt myrområde där det förekommer källkärr och rikkärrsartat skogskärr.

Växtligheten i lunden och rikkärren är mycket värdefull. Växtarterna inkluderar bl.a. myrstarr, ängsnycklar, myggblomster, kärrull och kärrbräken. Mossor som förekommer i området är bl.a. filtrundmossa, käppkrokmossa, myruddmossa och lockvitmossa.

Området har en ytterst representativ växtlighet och artbeståndet inkluderar många regionalt utrotningshotade arter. Dessutom förekommer naturtyper enligt habitatdirektivet i området.

3.3 Övriga viktiga arter: myggblomster, kärrbräken, myruddmossa, tvåblad, trolldruva, träjon, grönkulla,
skogsnarv, slankstarr, ängsnycklar, kärrull, käppkrokmossa, filtrundmossa och lockvitmossa är regionalt utrotningshotade arter. Det största hotet mot Maajärvi och Kotolahti är muddringar och strandbyggande. Myrområdena hotas av torrläggning.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk. Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Lundarna vid Ruotsalo (Kotolahti, Hamppujärvi, Maajärvi, Kaakkurinmäki och Kaakkurinneva) ingår i kompletteringen av basprogrammet för myrskydd (Raimo Heikkilä). Vähäjärvi lund ingår i det riksomfattande lundskyddsprogrammet. Skyddet av objektet genomförs med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 4,29
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 1,02
Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 0,05
Rikkärr 7,82
Västlig taiga 5,69
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 6,87
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 11,07
Skogbevuxen myr 15,76

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans
käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus
Publicerad 26.9.2019 kl. 13.54, uppdaterad 26.9.2019 kl. 13.54

Ämne: