Gå till innehållet

Skog vid Norrfjärden

Kod FI0800154
Kommun Kristinestad
Areal 82 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Området omfattar ett skogsområde öster om Kristinestads centrum som gränsar till en grund havsvik. Största delen av området består av mogen grandominerad frisk mo. I området ingår även lövträdsdominerad skog i primärsuccessionsfasen, som är typisk för landhöjningskusten. Skogen består delvis av lund och delvis av havsstrandängar och rantasuo. I Norrfjärden har det sedan år 2004 funnits betesdjur på ett cirka 9 hektar stort område. Området består av ängsområden, hagar och skogsbeten samt närmar Norrfjärden av öppna strandängsområden. Bäcken Flybäcken, som grävdes på 1970-talet, rekonstruerades till ett mer naturligt tillstånd år 2013. Nedanför Flybäckens delta har även en fiskväg byggts.

Viktigt objekt för skydd av boreala skogar och våtmarksnatur, som på ett väsentligt sätt kompletterar det tidigare Natura-området i Tegelbruksbacken. I området förekommer flera olika naturtyper som bildar en mycket mångformig helhet.

Tidigare skogsvårdsåtgärder har haft en märkbar inverkan på skogens struktur i en del av området. I området har det byggts skyltade stigar och ett fågeltorn. På grund av närheten till tätorten är rekreationsanvändningen av området livlig.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom skötselåtgärder
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Skyddas med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Boreala havsstrandängar av Östersjötyp 0,8
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 14,6
Västlig taiga 23,8
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 8,7
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 1,6
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 0,9

 

Publicerad 26.9.2019 kl. 13.16, uppdaterad 26.9.2019 kl. 13.16

Ämne: