Grundvattenområdens kvantitativa och kvalitativa status

Aktuellt

Vattenvården, havsvården och förebyggandet av översvämningsskador

Bekanta dig med planerna som gäller åren 2016–2021. Mer: www.miljo.fi/paverkavatten

Det finns omkring 3 800 grundvattenområden som är viktiga och lämpliga för vattenanskaffning med god vattenstatus. Av dessa är ansedda som 353 riskutsatta grundvattenområden. Antalet har ökat med ca 100 områden jämfört med den tidigare bedömningen av grundvattenstatusen (2009).

  Pohjavesien tila Suomessa 2013
  Grundvattnens status och riskutsatta områden 2013. 
Större bild (jpg, 2 Mt)

Särskilt hotat är grundvattnet i Södra Finland och tätorter med omfattande mänskliga aktiviteter. Ungefär 98 riskutsatta grundvattenområden har dålig vattenstatus. Jämfört med tidigare har antalet områden med dålig status ökat med 16, vilket till en del kan förklaras med att utredningar och undersökningar gett mer information om områdena.

Vidare har vi över 150 grundvattenområden där informationen om vattenkvaliteten eller -kvantiteten är bristfällig för att vi ska kunna bedöma statusen eller riskerna trots att belastningen från den mänskliga verksamheten är stor.

Ett grundvattenområde klassificeras som riskutsatt då grundvattnet innehåller halter av skadliga ämnen och vattenstatusen kan försämras utan skyddsåtgärder. Största delen av riskområdena har tills vidare en god grundvattenstatus. Närapå alla riskområdena används för vattenanskaffning. I vissa områden har man varit tvungen att stänga vattentäkter och effektivisera vattenbehandlingen på grund av halter av skadliga ämnen i råvatten. Dessa halter har inte påverkat hushållsvattnet från vattentjänstverken.

Grundvattnen hotas bl.a. av förorenade markområden, vägarnas vinterunderhåll, tidigare använda bekämpningsmedel, lagring av oljeprodukter, industriområden och husdjurshållning.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 10.2.2016 kl. 10.16, uppdaterad 9.1.2018 kl. 9.16