IN-DRÄN Maasuodattamo

Jätevesien käsittelyn periaate

IN-DRÄN maasuodattamossa käytetään imeytysputkien alapuolella IN-DRÄN moduuleita. Moduulit korvaavat tavanomaisen jakokerroksen ja toimivat suodatinhiekan ohella biologisen prosessin pieneliöstön kasvualustana. Moduulien tarkoitus on myös levittää jätevesi tasaisesti suodatusalueelle. Suodatinhiekan läpi kulkenut jätevesi kerätään kokoomaputkiin ja johdetaan eteenpäin. Maasuodattamon fosforinpoistoa voi tehostaa joko erillisellä fosforisuodattimella tai kemiallisella saostusyksiköllä taikka käyttämällä suodatuskerroksessa fosforin sitoutumista tehostavaa materiaalia. Moduulien avulla rakennettu maasuodattamo tarvitsee vähemmän pinta-alaa kuin tavallinen. Vastaavasti IN-DRÄN moduuleilla voidaan toteuttaa maahanimeyttämö.

Jätevesikuormituksen vähentämisen prosessit

kuormituslaji prosessit
orgaaninen aine biologinen hajotus moduuleissa ja maaperässä
fosfori fosforin sitominen suodatinhiekkaan (tarvittaessa fosforinpoiston tehostaminen muilla menetelmillä)
typpi nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessi

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluu seuraavat vaiheet

 • esiselkeytys oikein mitoitetussa saostussäiliössä tai -kaivossa
 • jätevesien johtaminen imeytysputkiin ja suodattaminen suodatinkerroksen läpi
 • jätevesien kerääminen kokoomaputkiin ja johtaminen purkupaikkaan.

Rakennevaihtoehtoja

IN-DRÄN maasuodattamo voidaan rakentaa joko pelkille harmaille tai kaikille jätevesille. Puhdistamon toteuttamiseen on olemassa erimuotoisia vaihtoehtoja. Toteutettavaan ratkaisuun vaikuttaa muun muassa käytettävissä oleva pinta-ala ja kaivusyvyys.  Maasuodattamo voi olla rakenteeltaan perinteinen tai niin sanottu horisontaalinen maasuodattamo (vaakavirtaussuodattamo). Valmistajan mukaan perinteisen ratkaisun leveys on noin 0,7 - 1,5 metriä ja pituus vastaavasti 5 - 10 metriä. Rakenteen korkeus on tällöin 1,5 metriä. Horisontaalisen IN-DRÄN maasuodattamon leveys on noin 5 metriä ja pituus 5 - 10 metriä, jolloin rakenteen syvyys on vastaavasti 0,8 - 1,2 metriä.

IN-DRÄN-moluudien avulla voidaan vastaavasti toteuttaa maahanimeyttämö, joko kaikille jätevesille tai harmaille jätevesille. Maaperän soveltuvuus imeytykseen tulee ensin selvittää.

Asennuksessa ja käytössä huomioon otettavaa

 • Maasuodattamon tai maahanimeytyksen suunnittelee ja mitoittaa aina alan ammattilainen.
 • Maasuodattamon eteen tarvitaan aina saostussäiliö tai –kaivot, jotka pitää tyhjentää määräysten ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Puhdistamo voi tukkeutua, jos lietettä tai rasvaa pääsee prosessiin.
 • Maasuodattamo eristetään alapuolelta ja sivuilta vedenpitävällä materiaalilla silloin, kun halutaan estää jäteveden imeytyminen maaperään kokonaan. Jos jäteveden kulkeutuminen maaperään ei aiheuta riskiä pohjaveden laadulle, voi eristyksen jättää tekemättä.
 • IN-DRÄN moduulit asennetaan suoraan suodatinhiekan päälle.
 • Täyttömaan kulkeutuminen järjestelmään estetään asentamalla rakenteiden päälle suodatinkangas ennen täyttöä kaivumailla.
 • IN-DRÄN maasuodattamon lämmöneristyksen tarve tulee selvittää erikseen. Eristys voi olla aiheellinen pohjoisessa tai jos puhdistamoa käytetään talviaikaan vain satunnaisesti. Eristeen tulee kuitenkin läpäistä ilmaa.
 • Ulkopuolisten pintavesien valuminen maasuodattamoon estetään esimerkiksi rakentamalla niskaoja puhdistamon yläpuolelle.
 • Maasuodattamon tuuletuksen tulee olla riittävä, jotta biologisen prosessin pieneliöstö saa tarpeeksi happea.
 • Kaikki maasuodattamot vaativat oikeanlaisen suodatinhiekan. Suodatinmateriaalin tilaajan on hyvä tarkastaa, että työmaalle toimitettavasta materiaalista on rakeisuuskäyrä ja että rakeisuus on oikea.
 • IN-DRÄN  maasuodattamo saattaa sopia tontille, jossa ei ole riittävän isoa paikkaa tavalliselle maasuodattamolle.
 • Fosforinpoistoa voidaan tehostaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla:
  • maasuodattamon perään asennettavalla fosforisuodattimella,
  • maasuodattamon perään tai koko järjestelmän ensimmäiseksi vaiheeksi asennettavalla saostuskemikaalin annostelulaitteistolla tai
  • käyttämällä suodatinkerroksessa fosforin sitoutumista tehostavaa materiaalia.
 • Maasuodattamon käytössä ja huollossa on oleellista saostussäiliöiden riittävä tyhjennyttäminen.

Laitemarkkinointi

FANN Ympäristötekniikka Oy
Sellukatu 5 B 11, 33400 TAMPERE
puh. 050-3505 918, internet www.fann.se/fi

Toimivuus ja tutkimukset

IN-DRÄN -maasuodattamoiden toimivuutta on tutkittu paikan päällä tehdyissä tutkimuksissa. Tutkimuksia on koottu taulukkoon: Jätevesien maaperäkäsittely

Arvio puhdistustehosta toimivuustutkimusten perusteella

Tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida, että oikein toteutettuna, huollettuna ja käytettynä edellä kuvatulla jätevesien käsittelyjärjestelmällä voidaan saavuttaa erinomainen tai hyvä orgaanisen aineen (BHK7) ja kokonaistypen poisto. Fosforinpoiston osalta tutkimustulokset olivat osittain hyviä, mutta käsiteltäessä kaikkia jätevesiä alueella, jossa fosforinpoistovaatimus on 85 %, on hyvä varautua fosforinpoiston tehostamiseen.

Puhdistamoiden toimivuus voi vaihdella yksittäisissä käyttökohteissa. Hyvä toimivuus edellyttää puhdistamon asianmukaista toteutusta, käyttöä ja huoltoa.

Julkaistu 10.9.2013 klo 9.51, päivitetty 19.2.2019 klo 17.27