Maahanimeytys

Maapuhdistamoissa jätevesi esikäsitellään yleensä saostussäiliössä ja johdetaan jakoputkilla ratkaisusta riippuen joko suoraan tai jakokaivon kautta imeytysputkiin. 

Sekä maahanimeyttämön että maasuodattamon biologisen puhdistusprosessin toimivuus edellyttää riittävää hapen pääsyä imeytyspintaan asti ja syvemmällekin. Tämä tapahtuu pääasiassa
tuuletusputkien kautta, mutta pintarakenteita ei saa tehdä niin ilmatiiviiksi, että biokerroksessa tapahtuva eloperäisen aineksen hajotustoiminta estyisi.Jos esimerkiksi kaivannosta poistettu maa-aines on kovin tiivistä, on parempi käyttää huokoisempaa, ilmaa läpäisevää täytemaata.

Maahanimeytyksessä jätevesi johdetaan imeytysputkista jakorakenteen kautta maahan. Jätevesi kulkee kohti pohjavettä maakerrosten läpi suodattuessaan. Pohjaveden pinnantason saavuttaessaan se siirtyy kulkemaan pohjaveden mukana. Jätevesi voi sekoittua kokonaan tai osittain pohjaveteen taikka se voi kulkea enemmän tai vähemmän kerrostuneena pohjaveden kanssa.

Maahanimeytyksessä jäteveden orgaanista ainetta hajoaa mikrobikerroksessa, joka muodostuu tavanomaisesti jakorakenteen alapuolella olevan maakerroksen yläosaan. Fosforia sitoutuu maa-aineksen rakeisiin ja poistuu jätevedestä myös muiden reaktioiden kautta. Typpeä hapettuu nitraatiksi ja voi poistua järjestelmästä osittain typpikaasuna. Nitraattina typpeä kulkeutuu helposti pohjaveteen. Jäteveden bakteereista kuolee suurin osa melko aikaisessa vaiheessa, mutta varsinkin virusten on todettu voivan kulkeutua pohjaveden mukana pitkälle. Myös jäteveden kloridit ja sulfaatit kulkeutuvat usein pohjaveden mukana. Jätevesi purkautuu yleensä pohjaveden mukana pintaveteen, esimerkiksi järveen.

Maahanimeytystä suunniteltaessa on tärkeää selvittää muun muassa, että:

- Imeytettyä jätevettä ei kulkeudu kenenkään kaivoon (vedenottamoon).

- Imeytyskohdan ja ylimmän mahdollisen pohjaveden pinnankorkeuden välillä on tarpeeksi paksu maakerros puhdistamaan jätevettä riittävästi.

- Maa-aines johtaa jätevettä sopivasti eli maa-aineksen rakeisuuskäyrä asettuu ohjeiden mukaiselle alueelle.

Maahanimeytyksen periaate.

Huom. Maasuodattamolla ja maahanimeyttämöllä on merkittävä periaatteellinen ero. Maahanimeyttämössä suodatettu jätevesi kulkeutuu pohjavedeksi. Maasuodattamossa suodatettu jätevesi kerätään kokoomaputkiin ja johdetaan purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.

Maahanimeytyksestä saattaa olla kuntakohtaisia määräyksiä ympäristönsuojelumääräyksissä.

Julkaistu 10.9.2013 klo 9.15, päivitetty 19.2.2019 klo 17.25