Maasuodatus

Maapuhdistamoissa jätevesi esikäsitellään yleensä saostussäiliössä ja johdetaan jakoputkilla ratkaisusta riippuen joko suoraan tai jakokaivon kautta imeytysputkiin. 

Jäteveden maasuodatuksessa jätevesi johdetaan imeytysputkista jakorakenteen kautta suodatinkerrokseen. Suodatinkerros voi olla rakeisuudeltaan ohjeiden mukaista suodatinhiekkaa tai tehdasvalmisteista suodatinmateriaalia, joka on asennettu suodatinhiekan sekaan tai erilliseksi kerrokseksi. Suodatinkerros asennetaan maahan. Suodatinkerroksen alapuolelle asennetaan kokoomakerros ja kokoomaputket, joista suodatettu jätevesi johdetaan purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.

Maasuodatuksessa jäteveden orgaanista ainetta hajoaa mikrobikerroksessa, joka muodostuu tavanomaisesti suodatinkerroksen yläosaan. Fosforia sitoutuu maa-aineksen rakeisiin ja poistuu jätevedestä myös muiden reaktioiden kautta. Tavallisen suodatinhiekan fosforin sitomiskyky on rajallinen, ja fosforikuormituksen vähentämistä joudutaan usein parantamaan käyttämällä kokonaan tai erillisenä kerroksena erikoisvalmisteista suodatinmateriaalia tai yhdistämällä jätevesien käsittelyjärjestelmään fosforin poistovaihe ennen tai jälkeen maasuodatuksen. Typpeä hapettuu nitraatiksi ja voi poistua osittain typpikaasuna. Jäteveden bakteereiden on todettu suurelta osin tuhoutuvan maasuodatuksessa.

Maasuodatusta suunniteltaessa joudutaan ratkaisemaan, eristetäänkö se vedenpitävästi perusmaasta. Ratkaisu riippuu pohjavesiolosuhteista ja kaivojen (vedenottamoiden) sijainnista. Pääsääntönä voidaan pitää, että jos pohjavesiolosuhteet eivät estäisi maahanimeytyksen toteuttamista, voidaan maasuodatusta käyttää ilman vesieristystä. Muutoin tarvitaan eristys. Eristystä suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että suodatinkerroksen biologinen hajotusprosessi tarvitsee happea, jota järjestelmään saadaan myös yläpuolisten maakerrosten ilmasta.

Maasuodatuksen toimivuutta pitää voida seurata jätevesinäytteiden avulla.

Maasuodatuksen periaate.

Huom. Maasuodattamolla ja maahanimeyttämöllä on merkittävä periaatteellinen ero. Maahanimeyttämössä suodatettu jätevesi kulkeutuu pohjavedeksi. Maasuodattamossa suodatettu jätevesi kerätään kokoomaputkiin ja johdetaan purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.

Julkaistu 10.9.2013 klo 9.17, päivitetty 19.2.2019 klo 17.24