Pipelife suodatinkasetti -maasuodattamo

Jätevesien käsittelyn vaiheet

 • Jätevedet kootaan taloviemäriin. Jätevesi voi sisältää kaikki tai pelkät harmaat jätevedet.
 • Fosforinpoiston tehostaminen on mahdollista toteuttaa joko viemäriin annosteltavalla saostuskemikaalilla esisaostuksena tai maasuodattamon jälkeen asennetulla jälkisaostuksella tai fosforisuodattimella. Esisaostuksessa kemiallisesti saostunut fosfori laskeutetaan saostussäiliössä muun lietteen mukana.    
 • Taloviemäristä jätevesi johdetaan Pipelifen 3-osaiseen PRO 3010 saostussäiliöön selkeytymään. Harmaille jätevesille on saatavissa 2-osastoinen saostussäiliö. Tarkoitukseen voidaan käyttää myös olemassa olevia, oikein mitoitettuja ja kunnossa olevia saostussäiliöitä.
 • Saostussäiliöstä lähtevä jätevesi kulkee niin sanotun suodatinsiivilän läpi. Siivilä on mahdollista hankkia myös käytettäessä vanhoja saostussäiliöitä.
 • Saostussäiliön ja maasuodattamon väliin voidaan asentaa jakokaivo, jossa jätevesi jaetaan maasuodattamon eri linjoille. Jos puhdistamossa on vain yksi linja, ei jakokaivoa tarvita. Jos korkeussuhteet eivät riitä painovoimaille jätevesien johtamiselle, voidaan saostussäiliön maasuodattamon väliin rakentaa pumppaamo, jolla saostussäiliöstä lähtevä jätevesi pumpataan maasuodatukseen.  
 • Maasuodattamossa jätevedet johdetaan ensin suodatinkasetteihin. Suodatinkasetit korvaavat tavanomaiset imeytysputket ja imeytyskerroksen.
 • Suodatinkaseteista jätevesi valuu varsinaiseen suodatinkerrokseen, jonka materiaalina on oikeanlainen, paikalle tuotu (2-8mm) suodatinhiekka.  
 • Suodatinhiekan läpi suodattunut jätevesi kerätään kokoomakerroksessa kokoomaputkiin.
 • Kokoomaputket liitetään kokoomakaivoon. Jätevesinäytteet voidaan ottaa joko kokoomakaivosta tai erikseen rakennettavasta näytteenottokaivosta.
 • Lopuksi käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkeen ja edelleen purkupaikkaan.

Jätevesikuormituksen vähentämisen prosessit

kuormituslaji prosessit
orgaaninen aine biologinen hajotus moduuleissa ja maaperässä
fosfori fosforin sitominen suodatinhiekkaan (tarvittaessa fosforinpoiston tehostaminen muilla menetelmillä)
typpi nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessi

Rakennevaihtoehtoja

Pipelife suodatinkasetteja voidaan käyttää joko pelkille harmaille tai kaikille jätevesille. Puhdistamon toteuttamiseen on olemassa erimuotoisia vaihtoehtoja. Toteutettavaan ratkaisuun vaikuttaa muun muassa käytettävissä oleva pinta-ala ja kaivuusyvyys.  Maasuodattamo voi olla rakenteeltaan perinteinen tai niin sanottu horisontaalinen maasuodattamo (vaakavirtaussuodattamo).
Suodatinkasettien avulla rakennettu maasuodattamo tarvitsee tavanomaista maasuodattamoa vähemmän pinta-alaa ja se saattaa sopia tontille, johon tavanomainen maasuodattamo ei mahdu. Laitevalmistajan mukaan yhden talouden (1-5 asukasta) jätevesien käsittelyyn tarvitaan pinta-alaa 5 x 1,5 m2. Suodatinkasettien avulla voi rakentaa maasuodattamo myös suuremmalle käyttäjäjoukolle.

Asennuksessa ja käytössä huomioon otettavaa

 • Maasuodattamon tai maahanimeytyksen suunnittelee ja mitoittaa aina alan ammattilainen.
 • Maasuodattamo voidaan eristää alapuolelta ja sivuilta vedenpitävällä materiaalilla silloin, kun halutaan kokonaan estää jäteveden imeytyminen maaperään. Jos jäteveden kulkeutuminen maaperään ei aiheuta riskiä pohjaveden laadulle, voi eristyksen jättää tekemättä. Viranomaisten ohjeet tulee selvittää.
 • Pipelifen suodatinkasetit asennetaan suoraan suodatinhiekan päälle.
 • Maasuodattamon lämmöneristyksen tarve tulee selvittää erikseen. Eristys voi olla aiheellinen pohjoisessa tai jos puhdistamoa käytetään talviaikaan vain satunnaisesti. Eristeen tulee kuitenkin läpäistä ilmaa.
 • Ulkopuolisten pintavesien valuminen maasuodattamoon estetään esimerkiksi rakentamalla niskaoja puhdistamon yläpuolelle.
 • Suodatinkasetti-maasuodattamo ei sellaisenaan tarvitse sähköä. Kuitenkin saostuskemikaalin annostelu ja mahdollinen jätevesien pumppaus tarvitsevat sähköliitännän.
 • Suodatinkasetti-maasuodattamo voidaan rakentaa myös niin sanottuna matalaan asennettuna suodattamona tai vaakavirtausmaasuodattamona.
 • Maasuodattamon ilmanvaihto kulkee taloviemärin tuuletusputken, suodatinkasettien tuuletusjärjestelmän ja kokoomaputken tuuletusputken kautta. Tuuletuksen tulee olla riittävä, jotta biologisen prosessin pieneliöstö saa tarpeeksi happea.
 • Kaikki maasuodattamot vaativat oikeanlaisen suodatinhiekan. Suodatinmateriaalin tilaajan on hyvä tarkastaa, että työmaalle toimitettavasta materiaalista on rakeisuuskäyrä ja että rakeisuus on oikea.
 • Tarvittaessa forinpoistoa tehostetaan kemiallisesti saostamalla tai fosforisuodattimella.
 • Maasuodattamon eteen tarvitaan aina saostussäiliö, jotka pitää tyhjentää määräysten ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Puhdistamo voi tukkeutua, jos lietettä tai rasvaa pääsee suodattamoon. Pro 3010 saostussäiliön siivilä puhdistetaan saostussäiliön tyhjennyksen yhteydessä.
 • Maasuodattaman käyttöä ja huoltoa pidetään suhteellisen yksinkertaisina toimenpiteinä.

Laitemarkkinointi

Pipelife Ympäristö - Propipe Oy
Yrittäjäntie 5, 91100 Ii
puh. 030 600 2220, internet www.puhdastulevaisuus.fi

Toimivuus ja tutkimukset

Pipelifen suodatinkasettimaasuodattamon toimivuudesta on tuloksia yhdestä tutkimuksesta, jossa tutkittiin yhtä vaakavirtausmaasuodattamoa. Fosforinpoistoa tehostettiin fosforisuodattimella. Puhdistustulokset olivat hyviä. Tutkimus löytyy taulukosta: Jätevesien maaperäkäsittely

Arvio puhdistustehosta toimivuustutkimusten perusteella

Tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida, että oikein toteutettuna, huollettuna ja käytettynä edellä kuvatulla jätevesien käsittelyjärjestelmällä voidaan saavuttaa erinomainen tai hyvä orgaanisen aineen (BHK7) ja kokonaistypen poisto. Fosforinpoiston osalta tutkimustulokset olivat osittain hyviä, mutta käsiteltäessä kaikkia jätevesiä alueella, jossa fosforinpoistovaatimus on 85 %, on hyvä varautua fosforinpoiston tehostamiseen.

Puhdistamoiden toimivuus voi vaihdella yksittäisissä käyttökohteissa. Hyvä toimivuus edellyttää puhdistamon asianmukaista toteutusta, käyttöä ja huoltoa.

Julkaistu 10.9.2013 klo 10.15, päivitetty 19.2.2019 klo 17.26