Mer än 600 000 euro beviljas till klimatprojekt i kommuner och regioner

Pressmeddelande 10.3.2020 kl. 15.07

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har beslutat att med en summa på sammanlagt 640 000 euro stödja 14 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna. Teman för ansökningsomgången var kommunorganisationens interna klimatledarskap, företagssamarbete och främjande av klimatarbete bland kommuninvånarna.

Understöd kunde sökas för till exempel planerings- eller kampanjarbete som hänför sig till kommunernas klimatlösningar. De viktigaste urvalskriterierna var ansökningarnas genomslag och koppling till kommunernas fortlöpande klimatarbete. Detta var den andra ansökningsomgången inom ramen för programmet. Genomförandet av målen i den nationella klimatpolitiska plan som sträcker sig till 2030 ligger till grund för beviljandet av finansiering.

”Finlands mål om klimatneutralitet kan inte uppnås om inte kommunerna och regionerna är engagerade i arbetet. Därför är det fint att klimatlösningar ser ut att intressera allt fler kommuner. Den här gången fick vi in klart fler ansökningar än i fjol – bland de sökande fanns 48 olika kommuner och regioner”, konstaterar Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef för programmet Kommunernas klimatlösningar.

Nästa ansökningsomgång för påskyndande av klimatarbetet i kommuner och regioner kommer enligt planerna att ordnas om ett år.

Utvalda projekt

Ekokumppanit Oy m.fl. – Upplevelse- och lärandehelheten Klimatbyn, som riktar sig till grundskoleklasser. Helheten genomförs i nära samarbete med stadens undervisningsväsen och utomstående aktörer. Projektet ska ge skolelever en upplevelse av att de genuint kan påverka sin egen framtid.

Helsingfors m.fl. – Inom projektet ordnas regionala samarbetsforum för husbolag med målet att förbättra energieffektiviteten. Husbolagen erbjuds information, hänvisas till olika finansieringskanaler och får tillfälle att med andra husbolag diskutera erfarenheter av åtgärder som förbättrar energieffektiviteten.

Imatra m.fl. – Inom ramen för projektet förankras ett klimatprogram i Imatra. Det genomförs dessutom en klimatturné i Södra Karelen som riktar sig till invånare och företag i Villmanstrand.

Joensuu – Inom projektet genomförs olika mobilitetsförsök och andra relaterade försök som baserar sig på delningsekonomi. Detta sker genom att man skapar lokaler för distansarbete och effektivare utnyttjar tomma lokaler. Projektets fokus ligger på att stödja lågtröskelverksamhet och samla lärdomar.

S:t Karins – Främjande av företagens klimatarbete. Inom ramen för projektet skapas ett samarbetsnätverk för företag som ger företagen vägledning när det gäller klimatåtgärder, förbättrar möjligheterna att mäta åtgärderna och ser till att företagen i högre grad för fram sina klimatåtgärder.

Högfors – Inom ramen för projektet skapas en modell för klimatledarskap i staden. Man utarbetar en färdplan för hållbar utveckling, upprättar en klimatbudget och skapar en klimatskola för beslutsfattare och kommuninvånare.

Mellersta Finlands förbund – Främjande av klimatarbete på glesbygden. Projektet, som fokuserar på kommunikation och samarbete, ska ta fram information om de klimatåtgärder som bäst lämpar sig för kommuner på landsbygden och deras invånare, när främjande av kollektivtrafiken inte är en förnuftig lösning.

Kervo m.fl. – Införande av verktyget Ilmastovahti (ung. Klimatväktaren) i Kervo och Träskända. Projektet ska förbättra uppföljningen av hur klimatplanerna genomförs och ge planerna ökad synlighet.

Lappo m.fl. – Ett projekt för klimatsamarbete och klimatledarskap i regionens kommuner. Inom ramen för projektet kommer man att uppdatera den gemensamma klimatstrategin, utveckla rapporteringen, ställa upp nya mål för fastigheter och fordon, utveckla samarbetet med företag och ordna klimatutbildningar.

Muhos m.fl. – Inom ramen för projektet görs det en utredning om hur geotermisk värme kan utnyttjas i energiproduktionen.

Jakobstad m.fl. – Ett regionalt projekt för klimatsamarbete mellan fem kommuner där det genomförs klimatåtgärder med stöd av planer. Samarbetet bedrivs genom temaspecifika grupper.

Borgå – Inom ramen för projektet skapas det en verksamhetsmodell som främjar utsläppssnåla arbetsresor, och metoderna testas i praktiken.

Päijät-Häme förbund m.fl. – Inom projektet uppmuntras fastigheter som använder olja som uppvärmningssätt att byta till en koldioxidsnål uppvärmningsform. Fastighetsägarna erbjuds information om olika alternativ och kostnader samt om det stöd och de tjänster som står till buds. Projektet ska dessutom underlätta den gemensamma upphandlingen i regionen.

Åbo – Kraftgivande klimatkommunikation och klimatinsatser som en del av Åbo stads koncept Ilmastojoukkue. Projektet syftar till att minska i synnerhet ungdomars klimatångest och inspirera alla kommuninvånare, företag och arbetsgemenskaper till klimatinsatser med hjälp av positiv och lösningsinriktad klimatkommunikation.

Mer information

Olli-Pekka Pietiläinen, olli-pekka.pietilainen@ym.fi, tfn 0295 250 316

Miia Berger, miia.berger@ym.fi, tfn 0295 250 265


Utgivare: