Nytt program ska satsa på äldres boende

Pressmeddelande 16.3.2020 kl. 16.05

Miljöministeriet har inlett ett åtgärdsprogram för äldre personers boende 2020–2022. Målet är att hjälpa de äldre och kommunerna att förutse och förbereda sig på förändringar i boendet, öka utbudet av äldrevänliga boendealternativ samt utveckla bostadsområdena så att de bättre lämpar sig för äldre.

”Befolkningen i vårt land åldras snabbt och det behövs betydligt fler tillgängliga och trygga bostäder som passar för äldre. Det är också viktigt att främja gemenskap för äldre i bostadsområdena och när det gäller boende överlag, eftersom det bidrar till att minska ensamheten och otryggheten. Vi måste hitta lösningar nu, i god tid och med framförhållning”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Enligt prognoserna kommer över en fjärdedel av finländarna år 2040 att vara över 65 år. De allra äldsta utgör den grupp som ökar snabbast: det beräknas att antalet personer över 85 år kommer att fördubblas under de kommande 20 åren. För närvarande finns det cirka 500 000 tillgänglighetsanpassade bostäder i Finland, vilket motsvarar 15 procent av bostadsbeståndet. I framtiden kommer allt fler äldre att bo ensamma, vilket leder till ökad ensamhet och otrygghet.

Tillgängliga bostäder och äldrevänliga bostadsområden

Äldres behov och önskemål när det gäller boendet är olika, och därför behövs också många slags åtgärder, allt från att reparera det nuvarande bostadsbeståndet till att skapa nya boendelösningar och utveckla bostadsområdena.

Inom ramen för programmet beviljas understöd för kommunala utvecklingsprojekt. Projekten ska stödja äldre medborgares och kommunernas beredskap inför kommande boendebehov, främja reparation av bostadsbeståndet, skapa nya former för boende i gemenskap och utveckla bostadsområdena så att de blir mer äldrevänliga. Senare i vår inleds en ansökningsomgång som riktar sig till kommuner.

Staten beviljar stöd för renovering av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning så att bostäderna blir tillgängliga. Användningen av dessa reparations- och tillgänglighetsunderstöd kommer att främjas genom att man effektiviserar ansökningsprocessen och rådgivningen i anslutning till den. Dessutom stöds de lokala hissarbetsgruppernas verksamhet. Åren 2020–2022 kan 92 miljoner euro beviljas i reparationsunderstöd, och ca 130 miljoner euro av investeringsunderstödet för grupper med särskilda behov kan användas för projekt som gäller äldres boende. Sammanlagt 25 miljoner euro har reserverats för äldreanpassning av ARA-hyreshus.

Inom ramen för programmet kommer det också att spridas information och god praxis i anslutning till äldres boende, bl.a. genom seminarier och annat samarbete.

En äldrevänlig bostad är tillgänglig och trygg. Ett äldrevänligt bostadsområde är ett område där också personer med nedsatt funktionsförmåga kan röra sig och vara delaktiga. De tjänster som behövs ska vara lättillgängliga, och miljön ska stödja gemenskapen, till exempel genom att erbjuda lämpliga mötesplatser. Bostäder och bostadsområden som har planerats så att de är äldrevänliga är samtidigt också lämpliga för alla. Tillgängligheten gagnar till exempel också personer med barnvagnar, personer i rullstol och alla andra med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga.

Miljöministeriet genomför programmet tillsammans med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kommuner, samkommuner, Kommunförbundet samt pensionärs- och äldreorganisationer och organsiationer inom bostads- och byggbranschen. Åtgärdsprogrammet utgör en del av det nya förvaltningsövergripande åldersprogram som ska utarbetas.

Mer information:

Raija Hynynen, bostadsråd, tfn 0295 250 093, raija.hynynen@ym.fi


Utgivare: